Logo Fireflies

Model GROW w coachingu – czym jest ?

Ktoś do nas mówi będziemy pracować zgodnie z Modelem GROW – tylko co to takiego ?

Model GROW (Goal, Reality, Options, Will) to narzędzie wykorzystywane w procesie coachingowym, mające na celu wspomaganie osób w osiąganiu celów i rozwijaniu ich potencjału. Składa się z czterech elementów: celu, rzeczywistości, opcji i woli.

Cel (Goal) – Pierwszym krokiem w modelu GROW jest określenie jasnego i konkretnego celu, który jednostka chce osiągnąć. Określenie celu pozwala skupić uwagę na pożądanym wyniku i dostarcza wyraźnego punktu odniesienia do dalszych działań.

Rzeczywistość (Reality) – W tej fazie analizuje się obecną sytuację i stan rzeczywisty. Polega to na szczegółowym przyjrzeniu się aktualnemu stanowi rzeczy, identyfikowaniu przeszkód, zasobów i potencjalnych możliwości. Badanie rzeczywistości pomaga jednostce zyskać pełniejsze zrozumienie obecnej sytuacji i świadomość tego, co działa lub nie działa.

Opcje (Options) – Kolejnym krokiem jest generowanie różnych opcji i możliwości działania, które mogą prowadzić do osiągnięcia celu. Podczas tej fazy zachęca się jednostkę do myślenia kreatywnego i poszukiwania różnych ścieżek, strategii i rozwiązań. Ważne jest uwzględnienie różnych perspektyw i rozważenie alternatywnych działań.

Wola (Will) – Ostatni element modelu GROW skupia się na rozwinięciu silnej woli i zobowiązania do podjęcia konkretnych działań. Jednostka dokonuje wyboru, która opcja jest najbardziej odpowiednia do osiągnięcia celu i zobowiązuje się do konkretnych kroków i terminów realizacji. Wola jest kluczowa, ponieważ bez determinacji i zaangażowania trudno osiągnąć sukces.

Model GROW zapewnia strukturę i kierunek dla procesu coachingowego lub mentoringowego, umożliwiając rozwinięcie świadomości, odpowiedzialności i aktywnego działania w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Jak stosować model GROW ?

Stosowanie modelu GROW w praktyce wymaga zrozumienia i odpowiedniego zastosowania każdego z jego elementów. Oto ogólny opis sposobu korzystania z tego modelu:

Określ cel: Rozpocznij od wyraźnego określenia celu, który chcesz osiągnąć. Sformułuj go w sposób konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny i określ termin realizacji.

Zbadaj rzeczywistość: Przeanalizuj obecną sytuację i dokładnie przyjrzyj się faktom. Rozważ zarówno czynniki wpływające pozytywnie, jak i negatywnie na osiągnięcie celu. Identyfikuj przeszkody, ograniczenia, zasoby i możliwości, które mogą mieć wpływ na proces.

Generuj opcje: Rozważ różne opcje możliwości, które mogą prowadzić do osiągnięcia celu. Pomyśl kreatywnie i szukaj różnych ścieżek, strategii i rozwiązań. Uwzględnij różne perspektywy i wybierz te, które wydają się najbardziej obiecujące.

 

Nasz zespół to nie tylko osoby posiadające warsztat coachingowi, to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Na stronie można znaleźć zaproponowane obszary prac wraz z ramowymi procesami.  Jesteśmy otwarci na rozmowę o potrzebach,  jeśli w ofercie nie znajdziesz optymalnego dla siebie rozwiązania.