Logo Fireflies

Czym jest coaching?

Co to jest Coaching?

Według jednej z definicji to “Coaching to proces wspierający, w którym wykwalifikowany coach (trener) działa jako partner w rozwoju osobistym lub zawodowym klienta (coachee). Poprzez serię skoncentrowanych na celu i ukierunkowanych sesji, coach pomaga klientowi zdefiniować cele, identyfikować przeszkody i wypracować strategie osiągania sukcesu. Coaching obejmuje aktywne słuchanie, zadawanie pytających pytań oraz udzielanie konstruktywnych informacji, co pomaga klientowi zdobyć głębszą samoświadomość, zwiększyć efektywność działań oraz osiągnąć pożądane rezultaty.”

Według nas Coaching to szeroko rozumiany, interaktywny proces rozwoju osobistego i zawodowego, mający na celu wzmacnianie mocnych stron człowieka, zamienianie słabości na siłę, niwelowanie barier stojących na drodze do osiągnięcia celów i założeń. Z pewnością wiele osób każdego dnia zmaga się z brakiem wiary we własne możliwości, brakiem równowagi między życiem osobistym a zawodowym, odkładaniem zadań na później czy po prostu nie może znaleźć celu w życiu. Zawód coacha powstał właśnie po to, aby pomóc w takich (i wielu innych) sytuacjach.

Coaching nie jest terapią, ani doradztwem, lecz unikalnym procesem, który zakłada partnerską relację pomiędzy coachem a klientem. Coach nie narzuca gotowych rozwiązań, ale wspiera klienta w odkrywaniu własnych odpowiedzi i rozwiązań na swoje wyzwania. Poprzez zadawanie trafnych pytań i aktywne słuchanie, coach pomaga skupić się na celach oraz wytycza ścieżkę rozwoju, umożliwiając klientowi samodzielną realizację zamierzonych celów.

Podstawowym założeniem coachingu jest pomoc klientom w rozwijaniu świadomości siebie i swoich wartości, a także identyfikacji mocnych stron, które mogą zostać wykorzystane w procesie osiągania sukcesów. Coach stawia trafne pytania, które skupiają uwagę klienta na istotnych aspektach jego życia, co pomaga wyznaczyć konkretne cele i określić kierunki rozwoju.

 

Cele coachingu – jak coaching indywidualny wspiera rozwój osobisty?

W profesjonalnym coachingu nie ma miejsca na manipulację, przedstawianie gotowych rozwiązań czy nawiązywanie do przeszłości klienta. Praca odbywa się w teraźniejszości i dąży do uzyskania lepszej przyszłości wyłącznie poprzez nakierowywanie człowieka na odpowiedzi i rozwiązania, które w głębi duszy zna. Motywacja, wsparcie i pomoc udzielane podczas sesji coachingowych sprawiają, że często znajdujemy rozwiązania problemów, które do tej pory spędzały nam sen z powiek.

Doświadczony life coach może wspomóc budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, poszukiwanie i realizację pasji czy umiejętność planowania i organizowania zadań do wykonania. Ułatwi wykorzystanie osobistego potencjału (który posiada każdy człowiek) i mocnych stron do podejmowania decyzji wiążących się z korzyściami, zmniejszy codzienne lęki i ograniczenia, a także zmobilizuje do podjęcia działań, które mogą wiele zmienić w życiu osobistym.

Na czym polega coaching biznesowy?

Coach może współpracować zarówno z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, jak i z pracownikami. W pierwszym przypadku klient może dążyć do uzyskania zdrowej relacji ze swoimi podwładnymi, klientami lub współpracownikami, uczy się motywować swój zespół i dowiaduje się, jak efektywnie nim zarządzać. Z kolei pracownik korzystający z coachingu uczy się wykorzystywać swoje najmocniejsze strony w pracy zawodowej, zmniejsza poziom stresu w miejscu pracy oraz zaczyna rozumieć jaki kierunek obrać, aby osiągnąć spełnienie zawodowe.

Rolą coacha jest więc po części nakierowywanie klienta na krótką drogę do zrozumienia tego, w jaki sposób dążyć do maksymalizacji zawodowego potencjału celem realizacji wyznaczonych celów. Bez względu na zajmowane stanowisko. Rozwój zawodowy może być spełnieniem i dawać ogromną satysfakcję, jeśli dobrze nim pokierujemy.

Coaching grupowy a coaching indywidualny

Mówiąc w skrócie, coaching to proces mający na celu pomaganie w osiąganiu lepszych wyników działań. Może odbywać się w formie indywidualnej bądź grupowej. W sesji indywidualnej udział bierze wyłącznie coach oraz klient, co pozwala w 100% skupić się wyłącznie na problemach danej osoby. Tworzy się potężna nić zaufania, znacznie łatwiej się otworzyć, a wszystkie pytania nakierowane są na potrzeby tylko i wyłącznie klienta.

W sesjach grupowych udział może brać kilka osób, co również ma swoje zalety. Choć pozornie trudniej otworzyć się na forum, energia grupy, wspólne odkrywanie potencjału innych oraz poznawanie źródeł ich motywacji również może przynieść wszystkim uczestnikom wiele korzyści i ułatwić drogę do realizacji celów.

Jak prowadzi się sesję coachingową?

Coach towarzyszy klientowi na wszystkich etapach dążenia do założonego celu. Ponieważ to głównie praca właśnie na celach, pierwsza sesja zwykle mija w całości na wyznaczeniu ich, czyli kreowaniu efektu, jaki klient chce uzyskać na koniec. Także na każdej kolejnej sesji ustala się nowe, małe cele ułatwiające dążenie do tego głównego.

W polepszeniu efektów działania coacha prym wiodą pytania – to na nich bazują sesje. Nierzadko słyszy się odpowiedzi: “nigdy się nad tym nie zastanawiałem/-am”. I właśnie o to chodzi. Podczas sesji klient może pomyśleć o wielu aspektach tak istotnych w jego życiu, lecz do tej pory pomijanych. Liczy się zaangażowanie zarówno ze strony klienta, jak i ze strony coacha. Należy mieć na uwadze, że coach pracuje teraźniejszością i przyszłością. Nie jest sesją psychoterapeutyczną, w której podstawą jest dążenie do zrozumienia swojego dzieciństwa i przeszłości.

Na koniec warto zaznaczyć, że wszystkie aspekty sesji są objęte tajemnicą zawodową. Ponadto to klient decyduje o tym, na jakie pytania chce odpowiedzieć oraz jakie tematy pragnie poruszyć. Liczy się komfort i maksymalne rozluźnienie się w obecności coacha.

Co to jest coaching?

Coaching to pojęcie coraz częściej wykorzystywane w XXI wieku. Odnosi się do interaktywnego, kompleksowego procesu samorozwoju ukierunkowanego na rozbudowę własnego potencjału i osiąganie zamierzonych celów, nawet tych pozornie niemożliwych. Na drodze dążenia do spełniania marzeń i założeń warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy m.in. motywują i wspierają w sytuacjach utraty wiary we własne możliwości.

Praca opiera się na głębokiej relacji i może sprawić, że klient odkrywa rzeczywisty cel, który chce osiągnąć. Często różny od początkowo zdefiniowanego. To dzięki niej klient doświadcza mocy, która staje się czynnikiem zmiany w jego życiu. Odzyskuje wewnętrzną siłę i uczy się korzystać z własnego potencjału, czego początkiem jest wiara w silny wpływ na własne życie.

Coaching według naukowców 

C. Wynne opisuje coaching jako “technikę pozwalającą na identyfikację i aktywizację wewnętrznego potencjału”, natomiast J. Whitmore jako „odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań”. Lapidarną definicję proponuje również I.M. Duffy uznając coaching jako przemianę nastawienia „chcę być” na „jestem”.

Pierwszy krok: precyzowanie celów

Zasadniczą rolę w procesie coachingowym odgrywa cel, jaki chciałby osiągnąć klient. Do grona częstych problemów, z którymi warto zgłosić się do specjalistów od coachingu należą:

●     odkładanie wszystkiego na później

●     brak równowagi między pracą a życiem prywatnym

●     utrata wiary we własne możliwości, brak pewności siebie

●     chęć realizacji marzeń przy braku odwagi, jak również chęć odnalezienia pasji

●     niezdawanie sobie sprawy z własnych talentów, zasobów i mocnych stron

 Jednocześnie nie należy mylić coachingu z mentoringiem. Coaching – w przeciwieństwie do mentoringu – nie uczy, a jedynie uświadamia coachee w zakresie posiadanych umiejętności i reprezentowanych wartości. Dodatkowo coachingu nie utożsamia się z psychoterapią, której celem jest zrozumienie przyczyn problemu i jego konsekwencji, a więc skupienie się na przeszłości. Coaching pracuje teraźniejszością i przyszłością.

Rodzaje coachingu

Wyróżniamy wiele rodzajów coachingu, dzięki czemu można pomóc wielu osobom w zależności od potrzeb. Najczęściej praktykuje się coaching: 

●     biznesowy – stymulowanie rozwoju kompetencji zawodowych i kreatywności w pracy, sprawniejsze kontrolowanie zadań, lepsze planowanie i egzekwowanie wyników

●     menedżerski – radzenie sobie z nietypowymi sytuacjami w miejscu pracy, poprawa umiejętności planowania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi

●     life coaching – poprawa jakości życia w danym obszarze lub dziedzinie, wspieranie rozwoju osobistego, wpływ na codzienne funkcjonowanie i relacje interpersonalne, adaptacja w nowym środowisku, przystosowanie się do radykalnej zmiany życiowej.

W praktyce coaching jest pojęciem, z którym powinny zapoznać się wszystkie osoby chcące świadomie kontrolować samego siebie i wspierać swoje mocne strony.

Odkryj potencjał coachingu – klucz do osiągnięcia sukcesu i spełnienia

Coaching, czyli profesjonalne wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym, to niezwykle skuteczna metoda pomagająca osiągnąć cele, przezwyciężyć trudności oraz odkryć pełen potencjał każdej jednostki. Ta rozwijająca się dziedzina staje się coraz bardziej popularna w różnych sferach życia, od biznesu po edukację i życie osobiste.

Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań, które czasem mogą przytłoczyć i zniechęcić. Często potrzebujemy wsparcia, które pomoże nam znaleźć właściwe rozwiązania i drogę do sukcesu. Tutaj właśnie coaching odgrywa kluczową rolę. Trenerzy, zwani coachami, są doświadczonymi profesjonalistami, którzy dzięki swoim umiejętnościom, wiedzy i doświadczeniu pomagają swoim podopiecznym osiągnąć wyznaczone cele.

Jednym z kluczowych elementów coachingu jest aktywne słuchanie i zadawanie trafnych pytań. Coach nie narzuca gotowych rozwiązań, ale zachęca do głębszego zrozumienia swoich potrzeb i pragnień. Dzięki temu podopieczni odkrywają własne mocne strony, zidentyfikowują obszary do poprawy i zyskują pewność siebie potrzebną do podejmowania ważnych decyzji.

Coaching to także doskonałe narzędzie w zarządzaniu zespołami w środowisku biznesowym. Współpraca z coachem może pomóc liderom rozwijać umiejętności motywacyjne, umożliwiając zespołowi osiąganie wspólnych celów. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i empatia, które coach wykorzystuje w swojej pracy, pozwalają mu skutecznie budować zaufanie i współpracę w zespole.

Warto również zaznaczyć, że coaching nie ogranicza się tylko do jednej dziedziny życia. Może pomóc w poprawie relacji międzyludzkich, zwiększeniu efektywności w pracy, odnalezieniu właściwej ścieżki kariery czy osiągnięciu równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Jest to wszechstronny proces, który może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej osoby.